การจัดส่งข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และตามแบบ สขร. ประจำเดือน ก.ย.๖๓ …… ประกาศโดย บก.พร.(กบ. โทร. ๕๒๖๕๑)