๔ ธ.ค.๖๓ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์จากฐานข้อมูล NMD e – Supply ของกรมแพทย์ทหารเรือ โดยใช้ QR – code

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์จากฐานข้อมูล NMD e – Supply ของกรมแพทย์ทหารเรือ โดยใช้ QR – code ณ แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเวชสารสนเทศกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น