วันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓ น.อ.หญิง พรทิพย์ อินทรวิเชียร นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.ช่วยราชการ รพ.ฯ ตำแหน่งที่ปรึกษา ผอ.รพ.ฯ เป็น ผู้แทน ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ร่วมแสดงความยินดี ในงาน ” วันสถาปนาครบรอบ ๒ ปี ” โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร