ข่าวบริจาค
NEWS

ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๔ นาวาเอกหญิง พิมพสิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก น.ต.สีชัง เศรษฐชัย เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น ๑ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๔ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อใช้สำหรับศูนย์หัวใจ โดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาทีเป็นตัวแทนมอบ และ ว่าที่นาวาเอกหญิง สุภาภรณ์ สุกใส เป็นตัวแทนรับมอบณ.ห้องตรวจโรคหัวใจ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๔ นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาทจากคุณทองหยิบ สุ่มสุข(แซ่ลี้) คุณพ่อเจริญ ลัดดาพงศ์ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม ณ สำนักงานมูลนิธิ
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากพันเอก สุรเทพ – คุณจักษ์พัฒนา อภัยจิตร เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น ๑ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๔ นาวาเอกหญิง วราภรณ์ รัตสิรยากร หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากจ่าเอกประยูร และคุณสุวรรณรัตน์ นันทพานิช ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กลุ่มงานทันตกรรม ณ สำนักงานมูลนิธิฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๔ พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล บริจาคโทรทัศน์สีตราอักษร TCL ขนาด ๓๒ นิ้วจำนวน ๑ เครื่อง และขนาด ๔๐ นิ้วจำนวน ๑ เครื่อง ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อมอบให้หอผู้ป่วยอุบัติเหตุชาย โดยมีนาวาเอกหญิงสุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี​ ขจิตร์​ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ​ พร้อมด้วย​ นาวาเอกหญิง​ ปณิชา สิริกรรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ​โรงพยาบาลฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ​ และ​ นาวาเอกหญิง​ กมลพรรณ​ เหล่าธนาวิน​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ​ ฝ่ายการพยาบาล​ รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน​ ​๕​๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)​ จากพระครูเกษม​กิตติโสภณ​ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต​ เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลฯ​ ณ​ วัดสามัคคีบรรพต​ ตำบลบางเสร่​ อำเภอสัตหีบ​ จังหวัดชลบุรี​
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๔ นาวาโทหญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร หน.สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และนาวาตรีหญิง สรวงสุดา แนวจิตร รอง หน.สำนักงานมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากพลเรือตรีหญิง นรีรัตน์ กุลวานิช สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วยโรคไต ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น ๑ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๔ นาวาโทหญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร รอง ผอ.ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาตรีหญิง สรวงสุดา แนวจิตร หน.แผนกรับบริจาค รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากนาวาเอกหญิง ปานจิตร สันทัดเลขา และนาวาเอกหญิง ปานทิพย์ สันทัดเลขา เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น ๑ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔ นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบชุดตรวจฟัน จำนวน ๓๐ ชุด จากบริษัท เซอร์จิกซ์ เซอร์จิเคิล จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม รพ.ฯ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔ นาวาเอกหญิง อัจฉรี สิกขมาน รองผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบ Mask จำนวน ๑,๒๕๐ กล่อง,อโรม่า จำนวน ๔๕ ขวด และ แอลกอฮอล์ จำนวน ๑๐๐ ขวด จาก คุณพรรณนี อนันตประยูร และครอบครัว มอบบริจาคให้ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ณ กองสุขภาพจิต
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณวิริยา อุดมผล เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณนงลักษณ์ พนาพุฒิกุล เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔ พลเรือเอก สมัย ใจอินทร์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ รพ.ฯ และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔ คุณ ศิริวรรณ เรืองไทย บริจาคเงิน ๕,๐๐๐ บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กลุ่มงานศัลยกรรมโดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นผู้รับมอบณ สำนักงานมูลนิธิฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๔ นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๒,๕๐๐ บาท จากนาวาเอกหญิง ศิริวรรณ นิลเภตรา ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ณ สำนักงานมูลนิธิฯ