ข่าวบริจาค
NEWS

ข่าวบริจาค
เมื่อ 16 เม.ย.64 พล.ร.ต. ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท สิริศรีชุมพล จำกัด (โรงแรมสวอนเลค สัตหีบ) จำนวน 60,000 บาท ให้มูลนิธิรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี น.อ.หญิงภรณี พรกิจประสาน ที่ปรึกษากลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ และทีมงาน เป็นผู้แทนมอบเงิน ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก น.ต.หญิง พญ.แจ่มจันทร์ จันทร์แจ้ง เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบแอลกอฮอล์เจล ขนาด 30 มิลลิลิตร จำนวน 5,000 หลอด จากบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยมี คุณวรชิต หอมโกศล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 31 มี.ค.64 พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง จารุนันท์ สุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล รับมอบน้ำดื่มแบบบรรจุขวด ยี่ห้อ D.R.DRINK Vitamin Water จำนวน 18,000 ขวด จากมูลนิธิชลลดา มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 31 มี.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเครื่องมือแพทย์จำนวน 3 รายการ เครื่องช่วยหายใจผู้ใหญ่, เครื่องช่วยหายใจเด็ก, เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง
ข่าวบริจาค
เมื่อ 31 มี.ค.64พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก น.อ.สนิท -คุณกฤษณา บุญเผื่อนและครอบครัว ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 30 มี.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 300,000 บาท จาก บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 12 มี.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท จาก ครอบครัวศรีประศาสน์ เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มอบให้กับ หอผู้ป่วยอาคาร 2 ชั้น 6 ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 5 มี.ค.64 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนแบบอัตราการไหลสูง ตราสินค้า RESPIRCARE มูลค่า 200,000 บาท รับมอบโดย น.อ.สมเกียรติ อันผาสุข หน.กลุ่มงานสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ ห้องศูนย์รับบริจาค
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 5 มี.ค.64 น.อ.หญิง ปิติยา ปิยะนุช รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก ดร.แสวง – คุณนิตยา บุญญาสุวัฒน์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 25 ก.พ.64 พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 450,000 บาท จากครอบครัวกาญจนพันธุ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ โดยมี พลเรือโท รณภพ กาญจนพันธุ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ และ พันตำรวจเอก นภดล กาญจนพันธุ์ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 24 ก.พ.64 น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากคุณรัชนี นาวีเกษมกุล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์หัวใจ รพ.ฯ ณ ศูนย์รับบริจาค ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 22 ก.พ.64 พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากนาวาเอกหญิง ชมพูพัณ – ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ณ ห้องรับรองกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 2 อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 18 ก.พ.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากครอบครัวโมรากุล โดยคุณฉัตรไชย, คุณประภาศรี และคุณศศิประภา โมรากุล ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 18 ก.พ.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท บริษัท SPC sterlie process center จำกัด โดยคุณธาดา นิติยะวัฒนะ ประธานบริหารบริษัทฯ และคณะ เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องแพทย์ ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 18 ก.พ.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเครื่องอบหน้ากาก N-95 (เครื่องอบจาน MEX รุ่น DM60E) มูลค่า 25,000 บาท จาก พล.ร.ต.ประกายพฤกษ์ ศรีฟ้า , พล.ร.ต.บุลกร ชัยศรี และคณะ ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ